Apolipoproteins

Apolipoproteins QC Level Lot # Expected Range
(ng/ml)
Apo AI Control I
Control II
105
205
165-343
2066-4290
Apo AII Control I
Control II
105
205
39-82
348-722
Apo B Control I
Control II
105
205
93-193
1566-3252
Apo CII Control I
Control II
105
205
7-15
89-186
Apo CIII Control I
Control II
105
205
26-55
203-421
Apo E Control I
Control II
105
205
7-15
110-228

Previous Lots:

(104,204)

Apolipoproteins QC Level Lot # Expected Range
(ng/ml)
Apo AI Control I
Control II
104
204
156-325
1815-3770
Apo AII Control I
Control II
104
204
27-55
275-571
Apo B Control I
Control II
104
204
56-115
756-1570
Apo CII Control I
Control II
104
204
9-18
99-205
Apo CIII Control I
Control II
104
204
31-65
207-429
Apo E Control I
Control II
104
204
9-18
124-257

 

Previous Lots:

(102,202)

 

Apolipoproteins QC Level Lot # Expected Range
(ng/ml)
Apo AI Control I
Control II
102
202
65-135
1230-2556
Apo AII Control I
Control II
102
202
5-11
86-179
Apo B Control I
Control II
102
202
40-84
585-1216
Apo CII Control I
Control II
102
202
2-4
25-51
Apo CIII Control I
Control II
102
202
8-17
91-189
Apo E Control I
Control II
102
202
4-7
52-107

 

Previous Lots:

(101,201)

 

Apolipoproteins QC Level Lot # Expected Range
(ng/ml)
Apo AI Control I
Control II
101
201
96 - 224
894 - 2466
Apo AII Control I
Control II
101
201
23 - 54
207 - 584
Apo B Control I
Control II
101
201
73 - 153
1008 -2350
Apo CII Control I
Control II
101
201
3 - 8
32 - 89
Apo CIII Control I
Control II
101
201
10 - 20
51 - 149
Apo E Control I
Control II
101
201
4 - 8
55 - 123